Algemene voorwaarden

Letselschadekantoor Noord-Nederland te Winschoten is een handelsnaam van Staal & Van Haarst Advocaten. Zij raden de opdrachtgever aan deze algemene voorwaarden goed te lezen.

G O E D T E L E Z E N

Artikel 1 – iedere advocaat is zelfstandige ondernemer

 1. Iedere advocaat van “Staal & Van Haarst Advocaten” verricht zijn diensten en/of werkzaamheden voor zich als vanuit een zelfstandige advocatenpraktijk.
 2. Alle diensten en/of andere werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht. Slechts de advocaat die de opdracht heeft aangenomen, is gebonden. Hij zendt een bevestiging van de opdracht aan de opdrachtgever.
 3. De advocaat heeft te allen tijde het recht de overeengekomen opdracht om hem moverende redenen te beëindigen.

Artikel 2 – gefinancierde rechtshulp en eigen bijdrage

 1. Indien de advocaat zulks met de opdrachtgever overeenkomt en voor zover dit binnen de bepalingen van de Wet rechtsbijstand on- en minvermogenden mogelijk is, zal hij namens de opdrachtgever een verzoek om toepassing van gefinancierde rechtshulp indienen bij de competente Raad voor Rechtsbijstand.
 2. De opdrachtgever is in zo’n geval voor het honorarium van de advocaat slechts een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage rechtstreeks aan de advocaat verschuldigd.
 3. Zodra deze eigen bijdrage is vastgesteld, zendt de advocaat daarvoor een declaratie aan de opdrachtgever.

Artikel 3 – standaarduurtarief

 1. Indien geen toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand is afgegeven, verricht de advocaat zijn diensten en/of andere werkzaamheden tegen een honorarium gebaseerd op het in de periode waarin de diensten of andere werkzaamheden zijn verricht geldende standaarduurtarief exclusief omzetbelasting verhoogd met 6% kantoorkosten, tenzij schriftelijk een andere wijze van honorering is overeengekomen.
 2. De in het eerste lid genoemde periode loopt telkens een halfjaar en vangt aan op 1 januari en 1 juli van ieder jaar. Het standaarduurtarief wordt elk halfjaar op 1 januari en op 1 juli herzien.

Artikel 4 – voorschotdeclaratie en verschotten

 1. De advocaat maakt een ruwe schatting van zijn werkzaamheden in de eerste kalendermaand na acceptatie van de opdracht en zijn daarop gebaseerde honorarium en van de in het kader van de opdracht te verwachten verschotten, verhoogd met 21% omzetbelasting.
 2. Verschotten zijn onder andere deurwaarderskosten, griffierechten en procureurskosten.
 3. Op basis van deze ruwe schatting zendt de advocaat een voorschotdeclaratie aan de opdrachtgever.

Artikel 5 – maandelijkse declaratie

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zendt de advocaat na afloop van iedere kalendermaand aan de opdrachtgever een declaratie van de in die maand aan de opdracht bestede tijd tegen het standaarduurtarief en van de in die maand aan de advocaat in het kader van de opdracht in rekening gebrachte verschotten, verhoogd met 21% omzetbelasting.
 2. De over die maand aan de opdrachtgever gezonden voorschotdeclaratie wordt met deze maandelijkse declaratie verrekend en er wordt een nieuwe voorschotdeclaratie voor de geschatte werkzaamheden en verschotten in de volgende maand berekend.

Artikel 6 – betalingstermijn, opschortingsrecht en vertragingsrente

 1. De opdrachtgever dient de hem gezonden (voorschot)declaratie binnen veertien dagen na declaratiedatum aan de advocaat te betalen.
  De advocaat zal zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht opschorten, wanneer de opdrachtgever de (voorschot)declaratie niet binnen veertien dagen na declaratiedatum heeft betaald.
 2. Deze opschorting zal voortduren zolang de opdrachtgever de declaratie niet heeft betaald.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en heeft de advocaat vanaf die dag recht op een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning is de opdrachtgever een bedrag van € 25,00 (vijfentwintig euro) aan administratiekosten verschuldigd en indien de vordering ter incasso wordt uitbesteed, is de opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 7 – beperking aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten en/of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van diensten en werkzaamheden door één of meer van de advocaten van Staal & Van Haarst Advocaten en/of degenen die voor hen diensten en werkzaamheden verrichten, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.
 2. Iedere advocaat van Staal & Van Haarst advocaten is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 8 – toepasselijk recht en competente rechter

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en één of meer van de advocaten van Staal & Van Haarst Advocaten wordt beheerst door het Nederlands recht.
 2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtgever en één of meer advocaten van Staal & Van Haarst Advocaten kennis te nemen.