Letselschadekantoor Noord Nederland

Bent u slachtoffer van bedreiging of belediging?

Bedreiging en belediging kunnen in sommige gevallen dicht bij elkaar liggen. Om te kunnen spreken van bedreiging moet er sprake zijn van bedreiging met een bepaald soort (fysiek) geweld, zoals met zware mishandeling, met verkrachting, met brandstichting of met de dood. De bedoeling van de bedreiging is om een ander bang te maken. Deze dreiging moet gericht zijn tegen u of tegen uw eigendommen. De bedreiging kan mondeling, per mail, in een Facebook- of Whatsappbericht of zelfs door bepaald gedrag geuit worden. Dit laatste kan nogal eens voor discussies zorgen. Het kan zo zijn dat u zich bedreigd voelt, terwijl er juridisch gezien geen sprake is van een strafbare bedreiging. Er wordt namelijk getoetst aan objectieve maatstaven. De vraag is dus niet of u in het concrete geval vreest voor daadwerkelijke uitvoering van de bedreiging. Als u twijfelt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bij belediging gaat het om het aantasten van iemand anders in zijn eer en goede naam. Dit kan door middel van woorden, afbeeldingen, tekeningen of gebaren. Volgens de Hoge Raad wordt een uitlating als beledigend beschouwd, wanneer zij de strekking heeft een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en hem aan te randen in zijn eer en goede naam.

Of een belediging in het concrete geval strafbaar is, hangt af van een aantal factoren. Zo is bij bepaalde woorden vanzelfsprekend dat deze beledigend zijn. Bij andere woorden ligt het aan de context waarin deze geuit zijn. Zo zijn woorden als ‘pannekoek’ of ‘mafkees’ niet per definitie beledigend. Daarnaast is van belang wat er wordt bedoeld met de uitlating. Zoals gezegd is er alleen sprake van een belediging als de uitlating de strekking heeft een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en hem in zijn eer en goede naam aan te randen. Het kan dus uitmaken of een uitlating wordt gedaan in het bijzijn van publiek of op een openbaar platform zoals Facebook. Ten slotte moet ook gekeken worden tegen wie de uitlating is gericht. Een algemene uitspraak die niet specifiek tegen één of meerdere personen is gericht, kan niet altijd worden aangemerkt als een belediging.

Varianten van belediging zijn smaad en laster. Bij smaad en laster gaat het om de aanranding van iemands eer of goede naam door tenlastelegging van een bepaald feit. Hieronder valt bijvoorbeeld het beschuldigen van iemand van het plegen van strafbare feiten zoals oplichting, mishandeling of een zedendelict. Indien deze aanranding van de eer of goede naam plaatsvindt door middel van geschriften of afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld een Facebookbericht, is er sprake van smaadschrift. In het geval dat de persoon die de uitlatingen doet weet dat de beschuldiging niet waar is, wordt er gesproken van laster. Op laster staat een hogere straf dan op smaad.

Bent u slachtoffer geworden van bedreiging of belediging? Vanuit ons letselschadekantoor staan onze advocaten slachtoffers in heel Nederland bij. Het kantoor is al jaren verbonden aan de High-Trust regeling van de Raad voor Rechtsbijstand en onze advocaten voldoen aan de vereisten voor gesubsidieerde rechtsbijstand in het kader van letselschadezaken waardoor zij u op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) kunnen bijstaan. De bijstand van onze advocaten is, zonder enig voorbehoud, gratis zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Neem contact op via 0597-431996 of per mail.

Neem direct contact op

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!