Letselschadekantoor Noord Nederland

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld?

Huiselijk geweld komt in verschillende vormen voor en wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring zoals partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en ook huisvrienden vallen onder deze categorie; partnergeweld en ex-partnergeweld waaronder ook psychische mishandeling en stalking, kindermishandeling, ouderenmishandeling, en eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (‘vrouwenbesnijdenis’) of huwelijksdwang.

Kenmerkend voor huiselijk geweld is de relatie tussen de dader en het slachtoffer. Er is vaak sprake van een afhankelijkheidsrelatie en/of een machtsverschil. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld, soms speelt een verslaving aan alcohol of drugs een rol in het geweld.

Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers binnen het huiselijk geweld maar het kan iedereen overkomen. Bovendien komt huiselijk geweld binnen alle lagen en groeperingen van de bevolking voor.

Partnergeweld

Partnergeweld of partnermishandeling is iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben en tussen wie een duurzame, affectieve en seksuele band bestaat of bestaan heeft. Het gaat dus om alle vormen van geweld tegen zowel partners als ex-partners. Bij geweld kunt u denken aan het slaan en verwonden, (poging) doodslag, vergiftiging. Het psychisch geweld of geestelijk geweld is de meest voorkomende vorm. Bij deze vorm van geweld wordt de persoonlijkheid van de partner onderdrukt door middel van het vernederen, bedreigen of het isoleren. Het gaat over verkrachting en aanranding, maar ook over het ongewild tonen van de geslachtsdelen aan de partner of het dwingen tot het kijken van seksueel getinte beelden.

Stalking

Stalking is iemand opzettelijk en structureel lastigvallen. Vaak is dit het gevolg van een beëindigde relatie, waarbij één van de partijen zich niet bij de beëindiging wil neerleggen en contact blijft zoeken met de ander. Dit kan zich uiten in de vorm van dwangmatig bellen, appen of het versturen brieven/e-mails en social media berichten. Stalking kan op bijzonder veel manieren waaronder ook het langsrijden met de auto, het ophouden rond de woning van het slachtoffer en zelfs het lastig vallen van familieleden van het slachtoffer. Stalking of de wettelijke term belaging is een strafbaar feit waarbij iemand herhaaldelijk inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van iemand anders.

Er wordt voortdurend en opzettelijk inbreuk gemaakt op iemand zijn of haar persoonlijke levenssfeer met bijvoorbeeld als doel om het slachtoffer ergens toe te dwingen (bijvoorbeeld te reageren of de relatie te herstellen), bang te maken of te hinderen. Stalking is patroongedrag waarbij ieder incident op zichzelf niet heel heftig en/of strafbaar hoeft te zijn, maar de combinatie van al die incidenten dat wel is. Het is om die reden van belang om zo vroeg mogelijk hulp in te schakelen omdat de stalking gevolgen heeft voor het gevoel van veiligheid en het welbevinden van het slachtoffer. Er is vaak sprake van spanning en stress waardoor het slachtoffer wordt belemmerd in zijn of haar dagelijkse functioneren.

Kindermishandeling

er zijn verschillende categorieën van kindermishandeling, waaronder: lichamelijke mishandeling (zoals slaan en schoppen), geestelijk of emotionele mishandeling (zoals uitschelden, vernederen, of bedreigen), lichamelijke verwaarlozing ( zoals geen zorg en/of verzorging), emotionele of geestelijke verwaarlozing (zoals getuige zijn van geweld tussen ouders of verzorgers, geen aandacht), seksueel misbruik (zoals seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt. Alle vormen van kindermishandeling zijn verboden. Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling kunnen groot zijn en doorwerken in hun verdere leven.

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling kan bestaan uit fysiek geweld (zoals slaan, schoppen) of psychisch geweld (zoals uitschelden of isoleren), financiële uitbuiting (zoals diefstal, veranderen van het testament), verwaarlozing (zoals geen tot weinig lichamelijke of psychische zorg). Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch worden er naar schatting jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Ouderenmishandeling laat zich het beste omschrijven als het handelen of het nalaten van handelen van al diegenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in zorginstellingen. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is zeker niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg.

Eergerelateerd geweld

Eer heeft te maken met de reputatie van integriteit en betrouwbaarheid. In simpele bewoordingen komt het neer om de geschonden eer van de familie te herstellen. Er zijn veelal ouderwetse opvattingen over de rol van vrouwen en mannen, en over de seksualiteit en reproductieve rechten van vrouwen. De eer van de vrouw is gekoppeld aan haar seksualiteit. En de seksuele eer van de vrouw is gekoppeld aan de familie-eer. Het betreft gedrag dat bekend is geworden in de omgeving. De familie-eer kan aangetast worden door bijvoorbeeld: verlies van de maagdelijkheid, ,een buitenechtelijke relatie hebben, in opspraak komen door gedrag, kledingstijl of beroep, het beledigen van een familielid, homoseksualiteit, niet instemmen met een gearrangeerd huwelijk; Er zijn verschillende vormen van eergerelateerd geweld waarbij meisjes en vrouwen worden mishandeld, verstoten of gedwongen tot abortus. Maar ook jongens en mannen kunnen slachtoffer worden van eergerelateerd geweld. Voorbeelden van eergerelateerd geweld zijn: mishandeling (slaan, schoppen), huwelijksdwang (gedwongen huwelijk), geestelijke druk (strenge controle, vernedering, bedreiging), achterlating (iemand achterlaten in of terugsturen naar het land van herkomst), ontvoering, gedwongen zelfmoord, en het meest bekende onderdeel; eerwraak (het vermoorden van een meisje of vrouw, ook een jongen of man).

Straat- en contactverbod

U kunt op een korte termijn actie ondernemen door een straat- en contactverbod te eisen. Het is op elk moment mogelijk een straatverbod en/of contactverbod te eisen. Dit kan op twee manieren gebeuren: via het strafrecht of via het burgerlijk recht. De eerste mogelijkheid is via een kort geding een straatverbod en/of contactverbod te eisen. Bij een straatverbod krijgt de gedaagde partij een verbod zich in een bepaald gebied op te houden. Dit gebied kan bestaan uit bepaalde straten, een park of zelfs een hele gemeente. Naast of in plaats van het straatverbod kunt u ook nog een contactverbod eisen. In dat geval is het de gedaagde partij verboden het slachtoffer aan te spreken of op te bellen (het verbod heeft ook betrekking op contact via email, schrijven, WhatsApp, social media). Een straat- of contactverbod wordt niet zomaar opgelegd. Er moet een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld omdat de dader in de buurt vrij rondloopt en het slachtoffer zich door hem of haar bedreigd voelt. Een straat- of contactverbod geeft geen garantie dat de veroordeelde zich eraan houdt. Meestal wordt het verbod gekoppeld aan een dwangsom die bij overtreding opeisbaar is.

Wanneer er een huisverbod is opgelegd, is het vaak verstandig om daarnaast in kort geding een straatverbod en/of contactverbod te vorderen. Het huisverbod wordt opgelegd door de hulpofficier van justitie, vaak kort nadat een verdachte is aangehouden op verdenking van huiselijk geweld. De duur van het huisverbod is kort. Het huisverbod kan voor maximaal 28 dagen worden opgelegd. De eerste periode bedraagt 10 dagen, en daarna kan het huisverbod met 18 dagen worden verlengd. In deze periode van 28 dagen komt ook een hulpverleningstraject op gang via het Steunpunt Huiselijk Geweld. In de strafrechtprocedure, verloopt de eis tot een straat- en contactverbod via de officier van justitie. Hij of zij kan de rechter verzoeken bijzondere voorwaarden te stellen aan de verdachte. De rechter kan bepalen dat een gedeelte van de straf niet ten uitvoer gelegd onder de voorwaarde dat de verdachte gedurende een bepaalde proeftijd niet bij het slachtoffer in de straat komt, of contact met hem opneemt.

Neem contact met ons op

Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op als u slachtoffer bent van huiselijk geweld. Wij zullen u bijstaan in de strafrechtprocedure zodat wij contact met u kunnen opnemen met de officier van justitie om ervoor te zorgen dat die een straatverbod en/of contactverbod zal vorderen. Daarnaast kan de advocaat voor u een vordering benadeelde partij opstellen en indienen om schadevergoeding te eisen, en kan de advocaat een kopie opvragen van de processtukken in de strafzaak tegen de verdachte, zodat u kunt nagaan wat de verdachte heeft verklaard.

Voor het huisverbod is geen advocaat benodigd en wordt meestal door de hulpofficier van justitie afgewikkeld. Toch is het verstandig om kort nadat een huisverbod aan de uithuisgeplaatste is opgelegd, contact op te nemen met een advocaat, nu het huisverbod slechts voor 28 dagen geldt. Als u via een advocaat direct na het opleggen van een huisverbod een straat- en contactverbod eist in kort geding, kan het zo worden geregeld dat het straat- en contactverbod direct op het huisverbod aansluit.

Vanuit ons letselschadekantoor staan onze advocaten slachtoffers in heel Nederland bij. Het kantoor is al jaren verbonden aan de High-Trust regeling van de Raad voor Rechtsbijstand en onze advocaten voldoen aan de vereisten voor gesubsidieerde rechtsbijstand in het kader van letselschadezaken waardoor zij u op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) kunnen bijstaan. De bijstand van onze advocaten is, zonder enig voorbehoud, gratis zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt te staan. Neem contact op via 0597-431996 of per mail ([email protected]).

Neem direct contact op

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!